caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68129/CAPI001089_IEPIC_capagrund_CZ.png

Capagrund

Pigmentovaný základný náter pre vnútorné aj vonkajšie použitie
 • Účel použitia

  Pigmentovaný základný prostriedok pre základné nátery minerálnych podkladov v exteriéri ako aj v interiéri, ako aj k základným náterom na starých disperzných omietkach a tepelno izolačných systémoch.  Capagrund sa hodí pod silikónové , silikátové , disperzné ako aj pod rozpúšťadlové polymerné farby.

  Vlastnosti

  • pripravený k použitiu
  • vodou riediteľný
  • priaznivý pre životné prostredie
  • s minimálnym zápachom
  • s výbornou priľnavosťou

  Materiálový základ

  Modifikovaná akrylátová disperzia podľa normy DIN 55 945.

  Balenie/veľkosti balenia

  5 a 10 L

  Farebné odtiene

  Biely
  Pomocou technológie Color Express je možné tónovať do širokej škály farebných odtieňov.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,4 g/cm3

  Vhodné podklady

  Všetky bežné minerálne povrch stien v interiéri a exteriéri ako aj staré disperzné omietky.

  Príprava povrchu

  Podklad musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený nečistôt a odpudzujúcich substancií.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Natieraním, valčekom alebo nástrekom. Pri aplikácii nástrekom je treba materiál dobre premiešať a prefiltrovať.

  Pokyny pre nanášanie zariadením Airless:
  Uhol nástreku 50°
  Tryska 0,026 – 0,031"
  Tlak 150 – 180 bar

  Riedenie

  Materiál je pripravený k spracovaniu. Na úpravu konzistencie možno pridávať až 3 % pitnej vody.

  Spotreba

  Cca 0,15 – 0,2 l/m2 na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom v objekte.

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

  Sušenie/čas schnutia

  Farba bude schopná pretierania cca za 12 hodín pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Pri nižších teplotách dodržujte príslušne dlhšiu dobu vysychania.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 25 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie