caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/233936/064183_Caparol_Tiefgrund_TB_SK_DE.png

Caparol Tiefgrund TB

Špeciálny penetračný prostriedok s obsahom rozpúšťadiel s miernym zápachom

Účel použitia

Špeciálny penetračný prostriedok bezfarebný po vyschnutí na vonkajšie a vnútorné plochy. Na základné nátery a spevňovanie starých omietok, ktoré uvoľňujú na povrchu piesok, a plôch s chemicky odstránenými, umytými alebo mechanicky odstránenými starými nátermi.

Materiálový základ

akrylátová živica v roztoku alifátov

Balenie/veľkosti balenia

10 L

Farebné odtiene

transparentný

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Spôsob nanášania

Na drolivých poréznych omietkach natierajte dvakrát, pokiaľ je náter mokrý. Na slabo nasiakavé podklady nanášajte Caparol Tiefgrund TB, riedený maximálne 20% terpentýnovej náhrady alebo lakového benzínu. Základný náter nesmie tvoriť uzavretý lesklý film.

Riedenie

Terpentýnovou náhradou alebo lakovým benzínom (maximálne 20%).

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Natieraním 

Spotreba

Cca 150 - 300 ml/m2 podľa nasiakavosti podkladu (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní:
Možno spracovávať i pri teplotách pod 0°C, pokiaľ je podklad suchý.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % za 6 - 8 hodín.

Čistenie nástrojov

Očistite ihneď po použití terpentýnovou náhradou alebo lakovým benzínom.

Upozornenie

Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku nesmie sa miešať s inými výrobkami.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo
Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary/ aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (prázdne obaly) (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 750 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 730 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Akrylátová živica, lakový benzín

Bližšie informácie

Trieda ohrozenia vody: WGK 3, značne nebezpečný pre vodu (samostatné zaradenie)
Trieda nebezpečných látok podľa VbF (vyhlášky o horľavých kvapalinách): A II
ADR/RID: UN 1263, trieda 3, III

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie